:: ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์:
 


       

       ประชา สัมพันธ์ กำหนดวันใช้บังคับ แบบ ตม.1-14 ตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีกและการ ขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเดิม พ.ศ.2559 ,(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ม.ค.60 อ่านต่อ
       
Foreigners who are being effected by recent flood in the southern of Thailand will not be charge with overstaying fine and penalty if leaving the country by January 31, 2017 in accordance to section 54 of the Immigration Act, B.E. 2522 and the letter No. 0503(ส)/13080 dated 1st August B.E. 2522 of Litigation Division,RTP continue
ประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการเตรียมตัวเดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร ในช่วงวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2560 อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อ่านต่อ

       

       

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3
439 หมู่ 1 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ / โทรสาร 0 3252 0620 , 0 3252 0617 Fax 0 3252 0616
 e-mail : Prachuapimmigration3@gmail.com


  รองรับ Browser   :